Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Rity v.d. Avoort en Profcoaches:

Artikel 1 Definitie en toepassing
1.1 Profcoaches is gevestigd te Amersfoort en ingeschreven bij de Kamer van
Koophandel Midden Nederland onder nummer 51183455.
1.2 Deze Algemene Leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op iedere offerte,
opdracht of overeenkomst terzake van door Rity van der Avoort en Profcoaches, hierna
te noemen PROFCOACHES, te verrichten werkzaamheden ten behoeve van derden,
hierna te noemen “opdrachtgever”.
1.3 Afwijkingen van deze Algemene Leveringsvoorwaarden gelden uitsluitend indien zij
schriftelijk tussen PROFCOACHES en opdrachtgever zijn overeengekomen.
Artikel 2 Totstandkoming van de overeenkomst
2.1 Iedere offerte van PROFCOACHES is geldig gedurende dertig dagen na de datum
ervan. De offerte is gebaseerd op de informatie die de opdrachtgever aan PROFCOACHES
heeft verstrekt. De opdrachtgever staat ervoor in dat hij daarbij de voor de opzet en
uitvoering van de opdracht noodzakelijke informatie aan PROFCOACHES heeft verstrekt.
2.2 De overeenkomst tussen PROFCOACHES en de opdrachtgever komt tot stand
wanneer PROFCOACHES een akkoordverklaring van de offerte ontvangt of door het
invullen en verzenden van het aanmeldingsformulier op de website van Profcoaches. Een
akkoordverklaring of aanmelding die telefonisch is gedaan wordt schriftelijk of per e-mail
door PROFCOACHES bevestigd.
2.3 Uiterlijk twee weken voor de datum van de open cursus ontvangt de deelnemer een
bericht per mail:
– of van over-intekening en zo mogelijk een aanbieding van een alternatief;
– of van het doorgaan van de cursus, de factuur wordt tevens verzonden;
– of met de uiterste datum waarop besloten zal worden om de cursus te laten
doorgaan;
– of met een mededeling dat de cursus niet doorgaat. Indien de cursus niet doorgaat
zal PROFCOACHES niet aansprakelijk zijn voor enigerlei kosten die gemaakt zijn door de
deelnemer.
Artikel 3 Uitvoering van de opdracht
3.1 PROFCOACHES is bij het uitvoeren van de afgesproken werkzaamheden geheel
zelfstandig. Het staat PROFCOACHES vrij op welke wijze zij, binnen de grenzen van de
opdracht, deze uitvoert.
3.2 Indien de overeenkomst is aangegaan met het oog op uitvoering door een
bepaalde persoon, zal PROFCOACHES steeds gerechtigd zijn deze persoon te vervangen
door een of meer andere personen met dezelfde kwalificaties.
Artikel 4 Betaling
4.1 Betaling van het factuurbedrag door opdrachtgever dient te geschieden binnen 14
dagen na de factuurdatum, in euro’s, door middel van storting ten gunste van
bankrekening 1581.86.958 of eventueel via contante betaling ten kantore van
PROFCOACHES.
4.2 Het honorarium is gebaseerd op een dagdeeltarief voor de verrichte
werkzaamheden en de werkelijk bestede tijd. In het honorarium zijn inbegrepen
bureaukosten en kosten van rapporten tot een oplage van tien exemplaren.
4.3 De niet in het honorarium begrepen kosten bestaan onder meer uit reis- en
verblijfskosten, extra materiaalkosten, kosten voor extra rapporten en kosten verbonden
aan het inschakelen van externe deskundigen.
4.4 Over door de opdrachtgever aan PROFCOACHES verschuldigde bedragen wordt de
BTW afzonderlijk in rekening gebracht, tenzij expliciet is vermeld dat de BTW inclusief is.
4.5 De tarieven van PROFCOACHES worden periodiek in beginsel per 1 januari en 1 juli
van elk jaar herzien aan de hand van de ontwikkeling van lonen en prijzen.
PROFCOACHES is bevoegd de overeengekomen tarieven voor opdrachten met een
looptijd van meer dan zes maanden dienovereenkomstig aan te passen. Van een
tariefwijziging wordt de opdrachtgever schriftelijk op de hoogte gesteld.
4.6 Indien opdrachtgever niet binnen de hiervoor genoemde termijn heeft betaald, is
hij van rechtswege in verzuim en heeft PROFCOACHES, zonder nadere sommatie of
ingebrekestelling, het recht vanaf de vervaldag opdrachtgever de wettelijke rente in
rekening te brengen tot op de datum van algehele voldoening. Gedurende het verzuim
van de opdrachtgever is PROFCOACHES onder meer gerechtigd de (verdere) uitvoering
van de opdracht op te schorten.
4.7 Alle kosten, ontstaan als gevolg van gerechtelijke of buitengerechtelijke incassering
van de vordering zijn voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten
zijn vastgesteld op ten minste 15% van het te vorderen bedrag, met een minimum van
€114,-.
Artikel 5 Overmacht en ontbinding van de overeenkomst
5.1 Indien PROFCOACHES haar verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of
niet behoorlijk kan nakomen tengevolge van een haar niet toerekenbare oorzaak,
waaronder begrepen maar niet beperkt, stagnatie in de geregelde gang van zaken binnen
haar onderneming, worden die verplichtingen opgeschort tot op het moment dat
PROFCOACHES alsnog in staat is deze op de overeengekomen wijze na te komen.
5.2 Wordt de opdracht om welke reden dan ook door de opdrachtgever geannuleerd
dan zullen de kosten welke reeds voor de opdracht zijn gemaakt of welke door
aangegane verplichtingen niet meer af te wentelen zijn, in rekening worden gebracht.
5.3 Indien arrangementskosten aan de orde zijn geldt de annuleringsregeling van de
betreffende gereserveerde trainingsaccommodatie.
5.4 In geval van annulering door de opdrachtgever minder dan een termijn van 30
dagen voor de uitvoering van een trainingsopdracht zullen eveneens de geoffreerde
dagdelen volledig worden doorberekend.
5.5 In geval van individuele afmeldingen bij trainingen zijn de volgende
annuleringsregels van toepassing:
– bij annulering tot 3 weken vóór de training zijn geen kosten verschuldigd;
– bij annulering tot 14 dagen vóór de training zijn 50% van de cursuskosten
verschuldigd;
– bij annulering binnen 14 dagen vóór de training blijven de totale cursuskosten
verschuldigd.
5.6 Indien van PROFCOACHES in redelijkheid en billijkheid niet meer kan worden
verlangd dat de uitvoering van de opdracht wordt voortgezet is PROFCOACHES
gerechtigd om de opdracht terug te geven. PROFCOACHES is alsdan geen enkele
schadevergoeding verschuldigd terzake van deze teruggaaf.
5.7 In geval een van de partijen in staat van faillissement geraakt, surséance van
betaling aanvraagt of de bedrijfsvoering staakt, heeft de wederpartij het recht de
opdracht zonder inachtneming van een opzegtermijn te beëindigen.
Artikel 6 Klachten
6.1 Opdrachtgever kan inzake direct waarneembare gebreken na beëindiging van de
levering van diensten en goederen door opdrachtnemer binnen 14 dagen bij aangetekend
schrijven reclameren.
6.2 Zolang de klacht door opdrachtnemer niet is geaccepteerd blijft de
betalingsverplichting van opdrachtgever in stand.
Artikel 7 Geheimhouding en eigendom
7.1 PROFCOACHES is verplicht tot geheimhouding jegens derden van alle informatie en
gegevens van de opdrachtgever.
7.2 PROFCOACHES heeft het recht de bedrijfsnaam van de opdrachtgever te vermelden
als opdrachtgever op haar website.
7.3 Alle rechten van intellectuele en ander eigendom op alle krachtens de
overeenkomst ter beschikking gestelde of gebruikte werkwijzen, methodieken,
ontwerpen, documentatie, trainingsmateriaal e.d. berusten uitsluitend bij PROFCOACHES.
Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden voor zover deze
uitdrukkelijk worden toegekend. Het is opdrachtgever niet toegestaan de verkregen
materialen e.d. te vermenigvuldigen, of daarvan kopieën vervaardigen, dan wel deze ter
beschikking te stellen of bekend te maken aan derden of aan anderen binnen de eigen
organisatie dan noodzakelijk is voor de uitvoering van de opdracht, noch om met behulp
van vorenbedoelde materialen intern of extern onderwijs te geven of te organiseren.
Artikel 8 Aansprakelijkheid
8.1 PROFCOACHES heeft een inspanningsverplichting. De resultaten van toepassing en
gebruik van door PROFCOACHES verstrekte adviezen, gegeven onderwijs en verrichte
werkzaamheden zijn mede afhankelijk van factoren buiten de invloed van
PROFCOACHES. Ofschoon de opdracht door PROFCOACHES naar beste inzicht en
vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap wordt uitgevoerd, kan
PROFCOACHES geen garantie geven ten aanzien van de resultaten van door
PROFCOACHES verstrekte adviezen, gegeven onderwijs en verrichte werkzaamheden.
8.2 In geval van schade is de eventuele aansprakelijkheid van PROFCOACHES beperkt
tot het bedrag van het honorarium voor de betrokken opdracht.
8.3 In geval van een tekortkoming die PROFCOACHES niet kan worden toegerekend,
heeft PROFCOACHES het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten of de
overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder enige aanspraak of recht van
welke aard ook voor de opdrachtgever.
8.4 Onder een tekortkoming die PROFCOACHES niet kan worden toegerekend, wordt
onder meer verstaan: oorlog, onlusten, overstroming, stremmingen in het vervoer,
gebrek aan grondstoffen of aan brandstoffen, stagnatie in of beperking of stopzetting van
leveringen van openbare nutsbedrijven, brand, defecten aan apparatuur, stakingen en
alle overig onvoorziene omstandigheden die de normale bedrijfsgang bij PROFCOACHES
verstoren of de uitvoering van de opdracht vertragen of onmogelijk maken.
Artikel 9 Beroepscode
9.1 PROFCOACHES neemt bij het verrichten van haar werkzaamheden de algemeen
aanvaarde professionele gedragsregels in acht.
Artikel 10 Geschillen
10.1 Op alle door opdrachtnemer te sluiten overeenkomsten is Nederlands Recht van
toepassing.
10.2 Bij geschillen is de bevoegde rechter de rechter in Utrecht.

Rity van der Avoort
Profcoaches 2018